Khử hoàn toàn m gam một oxit kim loại bằng khí CO, thu được khí CO2 và chất rắn X. Để hấp thụ hết lượng CO2 tạo thành cầ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: LỊCH SỬ THẾ GIỚI 1945 - 2000

Khử hoàn toàn m gam một oxit kim loại bằng khí CO, thu được khí CO2 và chất rắn X. Để hấp thụ hết lượng CO2 tạo thành cầ?

ID [635596]

Khử hoàn toàn m gam một oxit kim loại bằng khí CO, thu được khí CO2 và chất rắn X.
Để hấp thụ hết lượng CO2 tạo thành cần tối thiểu 300 mL dung dịch gồm NaOH 0,12M và Ba(OH)2 0,04M. Hoà tan toàn bộ lượng X bằng dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), thu được 2,016 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6, ở đktc). Oxit kim loại là

A. CuO.
B. FeO.
C. Cr2O3.
D. Fe3O4.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN