Mỡ tự nhiên làEste của axit panmitic và đồng đẳng. Muối của axit béo. Hỗn hợp của các triglixerit khác nhau. Este của ax?
Mỡ tự nhiên là
A. Este của axit panmitic và đồng đẳng.
B. Muối của axit béo.
C. Hỗn hợp của các triglixerit khác nhau.
D. Este của axit oleic và đồng đẳng, ...

Đáp án C

Mỡ tự nhiên là hỗn hợp của các triglixerit khác nhau.

\( \Rightarrow \) Đáp án C