Một chất điểm dao động điều hòa (dạng hàm cos) có chu kì T, biên độ A. Tốc độ trung bình của chất điểm khi pha của dao đ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một chất điểm dao động điều hòa (dạng hàm cos) có chu kì T, biên độ A. Tốc độ trung bình của chất điểm khi pha của dao đ?

ID [0]

Một chất điểm dao động điều hòa (dạng hàm cos) có chu kì T, biên độ A. Tốc độ trung bình của chất điểm khi pha của dao động biến thiên từ –π/3 đến +π/3 bằng

A.3A/T
B.4A/T
C.6A/T
D.2A/T
Thầy Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án A
Bình luận