Một chất điểm dao động điều hòa (dạng hàm cos) có chu kì T, biên độ A. Tốc độ trung bình của chất điểm khi pha của dao đ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một chất điểm dao động điều hòa (dạng hàm cos) có chu kì T, biên độ A. Tốc độ trung bình của chất điểm khi pha của dao đ?

ID [653782]

Một chất điểm dao động điều hòa (dạng hàm cos) có chu kì T, biên độ A. Tốc độ trung bình của chất điểm khi pha của dao động biến thiên từ –2π/3 đến +π/3 bằng

A. 3A/T
B. 4A/T
C. 3,6A/T
D. 2A/T
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án B
Bình luận
vngan2489 Giúp em
Trả lời 18 Tháng 5 lúc 23:4
reus98 + Đầu tiên ta có công thức tính tốc độ trung bình là : Vtb = S/t
+ Khi chất điểm có pha dao động là : -2pi/3 thì lúc này vật đang ở vị trí : x = -A/2 và đi theo chiều dương
+ Khi chất điểm có pha dao động là : pi/3 thì lúc này vật đang ở vị trí : x = A/2 và đi theo chiều âm
=> chất điểm khi pha của dao động biến thiên từ –2π/3 đến +π/3 tức là nó đi từ vị trí :
x =- A/2 -> VTCB -> A -> x = A/2
=> t = T/12 + T/4 + T/6 = T/2
và S = A/2 + A + A/2 = 2A
=> Vtb = 2A/(T/2) = 4A/T
= > B
19 Tháng 5 lúc 7:38 Cảm ơn