Một chất điểm dao động điều hòa (dạng hàm cos) có chu kì T, biên độ A. Tốc độ trung bình của chất điểm khi pha của dao đ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một chất điểm dao động điều hòa (dạng hàm cos) có chu kì T, biên độ A. Tốc độ trung bình của chất điểm khi pha của dao đ?

ID [0]

Một chất điểm dao động điều hòa (dạng hàm cos) có chu kì T, biên độ A. Tốc độ trung bình của chất điểm khi pha của dao động biến thiên từ –2π/3 đến +π/3 bằng

A.3A/T
B.4A/T
C.3,6A/T
D.2A/T
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận
vngan2489 - Giúp em

Trả lời

reus98 + Đầu tiên ta có công thức tính tốc độ trung bình là : Vtb = S/t
+ Khi chất điểm có pha dao động là : -2pi/3 thì lúc này vật đang ở vị trí : x = -A/2 và đi theo chiều dương
+ Khi chất điểm có pha dao động là : pi/3 thì lúc này vật đang ở vị trí : x = A/2 và đi theo chiều âm
=> chất điểm khi pha của dao động biến thiên từ –2π/3 đến +π/3 tức là nó đi từ vị trí :
x =- A/2 -> VTCB -> A -> x = A/2
=> t = T/12 + T/4 + T/6 = T/2
và S = A/2 + A + A/2 = 2A
=> Vtb = 2A/(T/2) = 4A/T
= > B