Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung?

ID [649119]

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng 1/3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng là

A. 20,12 cm/s.
B. 21,96 cm/s.
C. 14,64 cm/s.
D. 23,18 cm/s.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án B 1e.png
Bình luận
caonguyenkt câu này mức độ mấy đ vậy ạ
Trả lời 6 Tháng 4 lúc 22:12
npnspeed câu này ở mức độ thông hiểu, tầm điểm 5
6 Tháng 4 lúc 22:13 (8) Cảm ơn
nphdtnt Tại sao ∆t= T/12 vậy ạ
Trả lời 30 Tháng 6 lúc 21:41
phong1579 sao chỗ S lại là trừ vậy ạ
4 Tháng 7 lúc 20:56