Một loài thực vật tự thụ phấn, A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với a quy định hạt xanh; kiểu hình hạt xanh bị chết?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một loài thực vật tự thụ phấn, A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với a quy định hạt xanh; kiểu hình hạt xanh bị chết?

ID [119415]

Một loài thực vật tự thụ phấn, A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với a quy định hạt xanh; kiểu hình hạt xanh bị chết ở giai đoạn phôi. Thế hệ xuất phát của một quần thể có tỉ lệ kiểu gen 100% cây Aa. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen của F5

A.\(\dfrac{29}{13}\) AA : Aa \(\dfrac{2}{13}.\)
B.100% Aa.
C.1/3 AA : 2/3 Aa.
D.0,5 AA : 0,5 Aa.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AÁp dụng công thức giải nhanh số 21
Một quần thể tự phối, thế hệ xuất phát có tần số alen a = \(\dfrac{1}{2}.\) Nếu kiểu hình đồng hợp lặn bị loại bỏ hoàn toàn ở giai đoạn mới sinh thì ở thế hệ Fn, tần số a = \(\dfrac{1}{{{2}^{n}}+1}.\)
Ở bài toán này, n = 5.
Tần số a ở F5 = \(\dfrac{1}{{{2}^{5}}+1}\) = \(\dfrac{1}{31}.\)
Tỉ lệ kiểu gen ở F5.
- Vì kiểu gen aa bị chết ở giai đoạn phôi co nên quần thể chỉ có AA và Aa.
→ Với tần số a = \(\dfrac{1}{31}\) thì tỉ lệ kiểu gen Aa = \(\dfrac{2}{31}.\)
- Tỉ lệ kiểu gen của quần thể là \(\dfrac{29}{31}\) AA : \(\dfrac{2}{31}\) Aa → Đáp án A.
Bình luận