Một mạch điện xoay chiều có dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế hai đầu mạch một góc nhỏ hơn π/2. Điều nào dưới đây là đ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một mạch điện xoay chiều có dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế hai đầu mạch một góc nhỏ hơn π/2. Điều nào dưới đây là đ?

ID [0]

Một mạch điện xoay chiều có dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế hai đầu mạch một góc nhỏ hơn π/2. Điều nào dưới đây là đúng ?

A.Trong đoạn mạch không thể có cuộn cảm.
B.Hệ số công suất của đoạn mạch bằng không.
C.Nếu tăng tần số dòng điện lên một lượng nhỏ thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch mạch tăng.
D.Nếu tăng tần số dòng điện lên một lượng nhỏ thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch giảm.
Nhóm hỗ trợ Vật lý - Thầy Lại Đắc Hợp
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrovatly
Đáp án CDòng điện sớm hơn HĐT góc \(\dfrac{\pi}{2}\Rightarrow\)
Mạch R,L,C có tính dung kháng \(Z_c>Z_l\)
A sai vì có thể có cuận cảm,
B sai vì có R
C đúng vì tằng f 1 lượng nhỏ thì \(Z_l\) tăng,\(Z_c \)giảm
khi đó \(Z_c-Z_l\) giảm \(\Rightarrow Z\) giảm \(\Rightarrow I\)Tăng
D sai vì ngược với C
Đáp án C
Bình luận
01692813536 - I=U/Z nếu tần số tăng thì Zl tăng và Zc giảm => Z nó sẽ tăng =>I giảm chứ . Sai ở đâu?

Trả lời

snphnams Bạn lưu ý các điểm sau:
"dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế hai đầu mạch một góc nhỏ hơn π/2"
"Nếu tăng tần số dòng điện lên một lượng nhỏ"
Khi đó: Mạch tiến dần tới cộng hưởng => I tăng

01692813536 Ok nhìn đồ thị ms thấy
nguyenviet97 - quên điều kiện @@ . 12/3/2017

Trả lời