Một quần thể có cấu trúc như sau P : 17,34% AA; 59,32% Aa; 23,34%aa. Trong quần thể trên, sau khi xảy ra 3 thế hệ giao ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một quần thể có cấu trúc như sau P : 17,34% AA; 59,32% Aa; 23,34%aa. Trong quần thể trên, sau khi xảy ra 3 thế hệ giao ?

ID [118938]

Một quần thể có cấu trúc như sau P : 17,34% AA; 59,32% Aa; 23,34%aa. Trong quần thể trên, sau khi xảy ra 3 thế hệ giao phối ngẫu nhiên thì kết quả nào sau đây không xuất hiện ở F3?

A.Tần số alen A giảm và tần số alen a tăng lên so với P.
B.Tần số tương đối của A/a= 0,47/0,53.
C.Tỉ lệ kiểu gen 22,09% AA ; 49,82% Aa ; 28,09% aa.
D.Tỉ lệ thể dị hợp giảm và tỉ lệ thể đồng hợp tăng so với P.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AĐáp án A
Ta có thể nhận biết nhanh ý A sai vì giao phối không làm thay đổi tần số alen
Bình luận