Một quần thể có tần số kiểu gen ban đầu là 0,1 AA : 0,5 Aa : 0,4 aa. Biết rằng các cá thể dị hợp có khả năng sinh sản bằ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một quần thể có tần số kiểu gen ban đầu là 0,1 AA : 0,5 Aa : 0,4 aa. Biết rằng các cá thể dị hợp có khả năng sinh sản bằ?

ID [119433]

Một quần thể có tần số kiểu gen ban đầu là 0,1 AA : 0,5 Aa : 0,4 aa. Biết rằng các cá thể dị hợp có khả năng sinh sản bằng 1/2 so với cá thể đồng hợp, các cá thể có kiểu gen đồng hợp có khả năng sinh sản như nhau và bằng 100%. Sau 1 thế hệ tự thụ phấn, tần số các cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn là:

A. 21,67%.
B. 16,67%.
C. 61,67%.
D. 52,25%.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án C Một quần thể có tần số kiểu gen ban đầu là
P: 0,1 AA : 0,5 Aa : 0,4 aa.
Tự thụ phấn 1 thế hệ, KG dị hợp có khả năng sinh sản = 1/2
AA × AA → 0,1 AA
Aa × Aa → 0,0625 AA: 0,125 Aa : 0,0625 aa
aa × aa → 0,4
→F1: aa = (0,4 + 0,0625)/(0,1 + 0,25 + 0,4) = 61,67%
Bình luận