Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A = 0,1. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Tỉ lệ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A = 0,1. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Tỉ lệ?

ID [662348]

Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A = 0,1. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tỉ lệ kiểu gen Aa = 18%.
II. Tỉ lệ kiểu gen aa = 81%.
III. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp bằng 18 lần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội.
IV. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn bằng 81 lần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án D
Bình luận
daihocA1 bài thi online này không có lời giải nhỉ? Câu này mình không biết làm ?
9 Tháng 6 lúc 8:46
mol2k quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có A + a = p +q = 1; p^2 AA + 2pqAa + q^2 aa = 1
từ A = 0,1 => p = 0,1; q = 0,9 => quần thể: 0,01AA 0,18Aa 0,81 aa
=> I,II,III,IV đều đúng
9 Tháng 6 lúc 9:24 Cảm ơn