Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A = 0,6. Tỉ lệ kiểu gen Aa là bao nhiêu?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A = 0,6. Tỉ lệ kiểu gen Aa là bao nhiêu?

ID [662343]

Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A = 0,6. Tỉ lệ kiểu gen Aa là bao nhiêu?

A. 0,48.
B. 0,16.
C. 0,32.
D. 0,36.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án A
Bình luận
daihocA1 câu này công thức là gì vậy ạ ?
Trả lời 30 Tháng 5 lúc 7:14
trangHM QT đạt CBDT : p^2 AA + 2pq Aa + q^2 aa = 1
trong đó p + q = 1
Bài này p = 0,6 => q = 0,4
=> Aa = 2*0,6*0,4 = 0,48
30 Tháng 5 lúc 8:3 Cảm ơn
ninhduong p(A) = 0,6 => q(a) = 0,4
Cấu trúc di truyền của QT:
0,6^2AA + 2.0,6.0,4Aa + 0,4^2aa = 1
<=> 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1
30 Tháng 5 lúc 8:4 Cảm ơn