Một sợi dây đàn hồi căng ngang, dang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một sợi dây đàn hồi căng ngang, dang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C?

ID [661462]

Một sợi dây đàn hồi căng ngang, dang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là trung điểm của AB, với AB = 8 cm. Biết khoảng thời gian ngắn nhất mà giữa hai lần li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là 0,3 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 20,5 cm/s.
B. 13,5 cm/s.
C. 16,8 cm/s.
D. 25,6 cm/s.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án D
Bình luận