Năm 1917 nước Nga phải tiến hành liên tiếp hai cuộc cách mạng không phải do
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Năm 1917 nước Nga phải tiến hành liên tiếp hai cuộc cách mạng không phải do

ID [304361]

Năm 1917 nước Nga phải tiến hành liên tiếp hai cuộc cách mạng không phải do

A.chế độ phong kiến Nga hoàng chưa được lật đổ.
B.chính quyền tư sản chưa nằm trong tay nhân dân.
C.sau Cách mạng tháng Hai, hai chính quyền song song tồn tại.
D.Chính phủ lâm thời của tư sản tiếp tục tham gia chiến tranh.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án A
Bình luận