Nguyên phân và giảm phân được phân biệt chủ yếu dựa vào:
Nguyên phân và giảm phân được phân biệt chủ yếu dựa vào:
A. Loại tế bào thực hiện phân bào
B. Số tế bào con được hình thành sau khi kết thúc phân bào
C. Số lượng NST trong mỗi tế bào con so với tế bào mẹ khi kết thúc phân bào
D. Thành phần của các bào quan trong tế bào con sau khi kết thúc phân bào

Đáp án C

Nguyên phân là quá trình tạo ra tế bào mới giống hệt tế bào ban đầu, còn giảm phân là quá trình tạo giao tử và số lượng NST bị giảm đi 1 nửa.
==> C.