Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ của
Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ của
A. ion Ca2+ và Mg2+.
B. ion HCO3-.
C. ion Cl- và SO42- .
D. ion OH-.

Đáp án A

HD Nguyên tắc làm mềm nước cứng là giảm nồng độ các cation \(Ca^{2+}; Mg^{2+}\) trong nước cứng. Thực hiện nguyên tắc này, người ta dùng phương pháp chuyển những cation tự do này vào hợp chất không tan (phương pháp kết tủa) hoặc thay thế những cation này bằng những cation khác (phương pháp trao đổi ion) → Đáp án đúng là đáp án A
Designed by Moon.vn