Nhân dân Liên Xô đã hoàn thành các kế hoạch 5 năm trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội với khẩu hiệu nào sau đây?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nhân dân Liên Xô đã hoàn thành các kế hoạch 5 năm trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội với khẩu hiệu nào sau đây?

ID [304413]

Nhân dân Liên Xô đã hoàn thành các kế hoạch 5 năm trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội với khẩu hiệu nào sau đây?

A.Tất cả vì xã hội chủ nghĩa.
B.Bạn đã đi tình nguyện chưa?
C.Đoàn kết là sức mạnh.
D.Vượt trước thời gian.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án D
Bình luận