Nhỏ từ từ đến dư dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 2M vào dung dịch Y gồm a mol H2SO4 và b mol Al2(SO4)3. Sự phụ thuộc ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nhỏ từ từ đến dư dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 2M vào dung dịch Y gồm a mol H2SO4 và b mol Al2(SO4)3. Sự phụ thuộc ?

ID [0]

Nhỏ từ từ đến dư dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 2M vào dung dịch Y gồm a mol H2SO4 và b mol Al2(SO4)3. Sự phụ thuộc của tổng số mol kết tủa thu được vào thể tích dung dịch X nhỏ vào được biểu diễn theo đồ thị ở hình vẽ dưới đây:

Tỉ lệ a : b là

A.1 : 2.
B.2 : 1.
C.1 : 1.
D.3 : 5.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B Giải: ► Phân tích đồ thị:

– Đoạn 1: ↓ chỉ chứa BaSO4 do Ba2+ + SO42– → BaSO4 và H+ + OH → H2O.

– Đoạn 2: BaSO4 tiếp tục tăng, ↓ có thêm Al(OH)3 do Al3+ + 3OH → Al(OH)3.

– Đoạn 3: BaSO4 tiếp tục tăng, Al(OH)3 tan dần do Al(OH)3 + OH → AlO2 + 2H2O.

– Đoạn 4: Al(OH)3 tan hết, chỉ còn BaSO4 tiếp tục tăng.

► Áp dụng: – Tại 0,03 lít dung dịch X: nOH = 0,03 × (1 × 2 + 2) = 0,12 mol.

Do Al(OH)3 vừa hết ⇒ nOH = nH+ + 4nAl3+ ⇒ 2a + 8b = 0,12.

– Tại 0,05 lít dung dịch X: nBa(OH)2 = 0,05 mol.

Do BaSO4 đạt cực đại ⇒ ∑nSO42– = nBa2+ ⇒ a + 3b = 0,05.

||⇒ giải hệ có: a = 0,02 mol; b = 0,01 mol ⇒ a : b = 2 : 1 ⇒ chọn B.

Bình luận