Nung hỗn hợp gồm 1,52 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,33 gam hỗn hợp ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nung hỗn hợp gồm 1,52 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,33 gam hỗn hợp ?

ID [0]

Nung hỗn hợp gồm 1,52 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,33 gam hỗn hợp chất rắn. Toàn bộ chất rắn sau phản ứng tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch axit HCl 0,1M. Giá trị của V là

A.1,5.
B.0,7.
C.1,3.
D.0,9.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CGiải: BTKL ta có mAl = 0,81 gam ⇒ nAl = 0,03 mol || nCr2O3 = 0,01 mol

Ta có phản ứng: Cr2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Cr

⇒ Chất rắn chứa Al, Cr và Al2O3

Phản ứng với HCl ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}A{l_{du}}:0,01\\Cr:0,02\\A{l_2}{O_3}:0,01\end{array} \right. + HCl \to \left\{ \begin{array}{l}CrC{l_2}:0,02\\AlC{l_3}:0,03\end{array} \right.\)

BTNT(Cl) ⇒ ∑nHCl pứ = 0,02×2 + 0,03×3 = 0,13 mol

⇒ VHCl = 0,13 ÷ 0,1 = 1,3 lít ⇒ Chọn C

Bình luận