Ở dê, gen A nằm trên NST thường quy định có râu, gen a quy định không râu, kiểu gen Aa biểu hiện có râu ở dê đực và khôn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở dê, gen A nằm trên NST thường quy định có râu, gen a quy định không râu, kiểu gen Aa biểu hiện có râu ở dê đực và khôn?

ID [304066]

Ở dê, gen A nằm trên NST thường quy định có râu, gen a quy định không râu, kiểu gen Aa biểu hiện có râu ở dê đực và không râu ở dê cái, gen B nằm trên 1 nhiễm sắc thể khác quy định lông đen, gen b quy định lông trắng, các cặp gen phân li độc lập nhau. Phép lai nào sau đây cho tất cả các con đực đều có râu, lông đen?

A. AaBB × aaBb.
B. AaBb × AaBB
C. aaBB × aaBb.
D. AABb × AaBB.
Lại Thị Lan
Đáp án D Đáp án D.
Các phép lai A, B, C đều sinh ra đời con có kiểu gen aa, kiểu gen này quy định không râu ở giới đực.
Phép lai của đáp án D: AA × Aa → 1AA : 1Aa. Kiểu hình 100% con đực có râu.
Bb × BB → 1BB : 1Bb. Kiểu hình 100% lông đen.
Bình luận