Ở dê, gen A nằm trên NST thường quy định có râu, gen a quy định không râu, kiểu gen Aa biểu hiện có râu ở dê đực và khôn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở dê, gen A nằm trên NST thường quy định có râu, gen a quy định không râu, kiểu gen Aa biểu hiện có râu ở dê đực và khôn?

ID [304068]

Ở dê, gen A nằm trên NST thường quy định có râu, gen a quy định không râu, kiểu gen Aa biểu hiện có râu ở dê đực và không râu ở dê cái, gen B nằm trên 1 nhiễm sắc thể khác quy định lông đen, gen b quy định lông trắng, các cặp gen phân li độc lập nhau. Có bao nhiêu phép lai sau đây sinh ra con đực có râu, lông đen?
I. AaBb × aaBb.
II. AaBb × Aabb.
III. aaBB × aaBb.
IV. AABB × AaBB.
V. AABb × AAbb.
VI. AAbb × aaBB.

A.3.
B.4.
C.5.
D.6.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CĐáp án C.
Có 5 phát biểu đúng là I, II, IV, V, VI.
Con đực có râu có kiểu gen AA hoặc Aa, lông đen có kiểu gen BB hoặc Bb → Phải sinh ra kiểu gen A-B-.
I đúng. AaBb × aaBb→(1Aa : 1aa)(1BB:2Bb:1bb).
II đúng. AaBb × Aabb→(1AA : 2Aa : 1aa)(1Bb:1bb).
III sai. aa × aa → 1aa (1BB:1Bb).
IV đúng. AABB × AaBB→ (1AA : 1Aa)1BB.
V đúng. AABb × AAbb→ 1AA(1Bb:1bb).
VI đúng. AAbb × aaBB→ 1AaBb.
Bình luận