Ở dê, tính trạng râu xồm do 1 gen gồm 2 alen quy định nằm trên nhiễm sắc thể thường. Nếu cho dê đực thuần chủng (AA) có ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở dê, tính trạng râu xồm do 1 gen gồm 2 alen quy định nằm trên nhiễm sắc thể thường. Nếu cho dê đực thuần chủng (AA) có ?

ID [786291]

Ở dê, tính trạng râu xồm do 1 gen gồm 2 alen quy định nằm trên nhiễm sắc thể thường. Nếu cho dê đực thuần chủng (AA) có râu xồm giao phối với dê cái thuần chủng (aa) không có râu xồm thì F1 thu được 1 đực râu xồm: 1 cái không râu xồm. Cho F1 giao phối với nhau, thu được ở F2 có tỉ lệ phân li 1 râu xồm: 1 không râu xồm. Nếu chỉ chọn những con đực râu xồm ở F2 cho tạp giao với các con cái không râu xồm ở F2 thì tỉ lệ dê cái không râu xồm ở đời lai thu được là bao nhiêu?

A. 3/4.
B. 7/18.
C. 5/6.
D. 7/8.
Lại Thị Lan
Đáp án B AA × aa → Aa
Tuy nhiên F1: 1 đực râu xồm : 1 cái không râu xồm
⇒ Aa có râu ở đực và không râu ở cái.
F2: 1AA : 2Aa : 1aa, trong đó 1Aa là đực có râu, 1Aa là cái không râu.
Đực râu xồm F2: 1AA : 2Aa → 2/3 A : 1/3 a
Cái không râu xồm F2: 2Aa : 1aa → 1/3 A : 2/3 a
→ F3: 2/9AA : 5/9Aa : 2/9aa → Tỉ lệ cái không râu xồm: 5/18Aa + 1/9aa = 7/18 → Đáp án B.
Bình luận