Ở một loài cỏ, quần thể ở phía trong bờ sông ra hoa kết hạt đúng vào mùa lũ về, quần thể ở bãi bồi ven sông ra hoa kết h?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài cỏ, quần thể ở phía trong bờ sông ra hoa kết hạt đúng vào mùa lũ về, quần thể ở bãi bồi ven sông ra hoa kết h?

ID [663976]

Ở một loài cỏ, quần thể ở phía trong bờ sông ra hoa kết hạt đúng vào mùa lũ về, quần thể ở bãi bồi ven sông ra hoa kết hạt trước mùa lũ về nên không giao phấn được với nhau. Đây là ví dụ về

A. cách li cơ học.
B. cách li nơi ở.
C. cách li thời gian.
D. cách li tập tính.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án C
Bình luận