Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen đột biến a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của mộ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Hóa vô cơ 10: Hệ xác định chất trong bài tập HNO3 cơ bản

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen đột biến a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của mộ?

ID [119521]

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen đột biến a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có 100% số cây hoa đỏ. Khi giao phấn ngẫu nhiên đến F2 quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền, số cá thể mang gen đột biến a chiếm tỉ lệ là 36%. Lấy ngẫu nhiên 3 cây hoa đỏ, xác suất để trong 3 cây này, chỉ có 2 cây thuần chủng là

A. \(\dfrac{4}{9}.\)
B. \(\dfrac{1}{16}.\)
C. \(\dfrac{4}{27}.\)
D. \(\dfrac{2}{9}.\)
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án A - Ở F2, cá thể không mang gen đột biến a (kiểu gen AA) chiếm tỉ lệ = 100% - 36% = 64% = 0,64.
- Khi các cá thể ngẫu phối thì ở F2, cấu trúc di truyền đạt cân bằng di truyền theo định luật Hacđi – Vanbec. → Tần số A = \(\sqrt{0,64}\) = 0,8.
- Cấu trúc di truyền của quần thể khi đạt trạng thái cân bằng là 0,64AA : 0,32 Aa : 0,04aA.
- Trong số các cây hoa đỏ ở F2 (gồm 0,64AA và 0,32Aa) thì cây thuần chủng chiếm tỉ lệ \(=\dfrac{0,64}{0,64+0,32}=\dfrac{2}{3},\) cây không thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/3
- Như vậy, khi lấy ngẫu nhiên 3 cây hoa đỏ thì xác suất thu được 2 cây thuần chủng là \(=\dfrac{2}{3}\times \dfrac{2}{3}\times \dfrac{1}{3}\times C_{3}^{2}=\dfrac{4}{9}.\) → Đáp án A.
Bình luận