Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. Một quần thể của loài này đan?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. Một quần thể của loài này đan?

ID [119491]

Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. Một quần thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 64% số cây hoa đỏ. Chọn ngẫu nhiên hai cây hoa đỏ, xác suất để cả hai cây được chọn có kiểu gen dị hợp tử là

A.14,06%.
B.56,25%.
C.75,0%.
D.25%.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B- Khi cân bằng di truyền thì số cây hoa trắng (kiểu gen aa) chiếm tỉ lệ = 100% - 64% = 36% = 0,36. → a = \(\sqrt{0,36}\) = 0,6.; A = 0,4
- Cấu trúc di truyền của quần thể khi đạt trạng thái cân bằng là 0,16AA : 0,48 Aa : 0,36aa.
- Trong số các cây hoa đỏ (gồm 0,16AA và 0,48Aa) thì cây dị hợp \(=\dfrac{0,48}{0,48+0,16}=\dfrac{3}{4}\)
- Như vậy, khi lấy ngẫu nhiên 2 cây hoa đỏ thì xác suất thu được 2 cây có kiểu gen dị hợp là \(\dfrac{3}{4}.\dfrac{3}{4}=\dfrac{9}{16}\) = 0,5625 = 56,25%. → Đáp án B.
Bình luận