Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 3 alen nằm trên NST thường qui định. Alen qui định h?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 3 alen nằm trên NST thường qui định. Alen qui định h?

ID 496196.

Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 3 alen nằm trên NST thường qui định. Alen qui định hoa đỏ > alen qui định hoa vàng > alen qui định hoa trắng. Một quần thể đang cân bằng di truyền có kiểu hình gồm : 19% hoa đỏ : 77% hoa vàng : 4% hoa trắng. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng. 

(1) Nếu chỉ cho các cây hoa vàng tự thụ phấn, tỉ lệ cây hoa vàng dị hợp ở đời con là 2/11. 
(2) Nếu loại bỏ cây hoa vàng ra khỏi quần thể rồi cho các cây còn lại tự thụ phấn, tỉ lệ hoa trắng thu được ở đời con là 99/437. 
(3) Nếu cho các cây hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên, tỉ lệ cây hoa vàng dị hợp là là 14/361. 
(4) Có 28% cây hoa vàng có kiểu gen dị hợp.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Đáp án.
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
quynhtrang22 ai giải chưa?
21/4/2019 lúc 21:48
trangchemist mình làm ra này :v 1 đúng
2 sai 4/23+4/23.1/4=5/23
3 sai 2.7/19.2/19=28/361
4.đúng
21/4/2019 lúc 22:7 (1) Cảm ơn
quynhtrang22 giải chi tiết hộ mình đc ko???
21/4/2019 lúc 22:40 Cảm ơn
trangchemist tính đc r=0,2 q=0,7 p=0,1
a1: đỏ a2: vàng a3:trắng
vàng có 0,49 a2a2 : 0,28 a2a3 -> (4) đúng
chia lại tỉ lệ 7/11 a2a2: 4/11 a2a1
-> hoa vàng dị hợp a2a1= 4/11 :2=2/11
-> (1) đúng
loại bỏ vàng, tự thụ cho hoa trắng chỉ có a1a3 và a3a3
dễ dàng tính a1a3=4/23 a3a3=4/23
-> đời con a3a3=4/23.1/4+4/23=5/23 -> (2) sai
đỏ: 0,01 a1a1: 0,14 a1a2: 0,04 a1a3
->1/19 : 14/19 : 2/19
a1=10/19 a2=7/19 a3=2/19
hoa vàng dị hợp a2a3=2.7/19.2/19=28/361 -(3)sai
21/4/2019 lúc 22:58 Cảm ơn