Ở một loài thực vật sinh sản bằng giao phấn ngẫu nhiên, có gen A quy định khả năng nảy mầm trên đất có kim?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài thực vật sinh sản bằng giao phấn ngẫu nhiên, có gen A quy định khả năng nảy mầm trên đất có kim?

ID [119419]

Ở một loài thực vật sinh sản bằng giao phấn ngẫu nhiên, có gen A quy định khả năng nảy mầm trên đất có kim loại nặng, a không có khả năng này nên hạt aa không phát triển khi đất có kim loại nặng. Thế hệ xuất phát của một quần thể có 3 cây AA, 3 cây Aa. Theo lí thuyết, ở thế hệ F1 cây có kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ

A. 37,5%.
B. 75%.
C. 20%.
D. 18,75%.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án C - Ở thế hệ xuất phát, có tỉ lệ kiểu gen = 0,5AA : 0,5Aa
→ Tần số A = \(\dfrac{3}{4},\) a = \(\dfrac{1}{4}.\)
→ Do quần thể ngẫu phối nên tỉ lệ hợp tử ở F1 là \(\dfrac{9}{16}\) AA : \(\dfrac{6}{16}\) Aa : \(\dfrac{1}{16}\) aa.
→ Do hạt aa không nảy mầm nên tỉ lệ kiểu gen của các cây F1 là \(\dfrac{9}{15}\) AA : \(\dfrac{6}{15}\) Aa
→ Cây có kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ \(\dfrac{6}{15}\) = 20% → Đáp án C.
Bình luận