Ở một loài thực vật sinh sản bằng tự phối, gen A quy định cây mầm có lá xanh trội hoàn toàn so với a quy định?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Câu hỏi đuôi

Ở một loài thực vật sinh sản bằng tự phối, gen A quy định cây mầm có lá xanh trội hoàn toàn so với a quy định?

ID [778109]

Ở một loài thực vật sinh sản bằng tự phối, gen A quy định cây mầm có lá xanh trội hoàn toàn so với a quy định cây mầm có lá trắng. Mầm cây aa bị chết do cây không quang hợp được. Tiến hành gieo 1000 hạt (gồm 400 hạt AA, 600 hạt Aa), các hạt sau khi nảy mầm đều sinh trưởng bình thường và các cây đều ra hoa, kết hạt tạo nên thế hệ F1. Lấy 3 cây F1, xác suất để cả 3 cây đều thuần chủng là

A. 27,1%.
B. 64,7%.
C. 37,5%.
D. 35,3%.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
smoonvn

Smod Moon

- Ở thế hệ xuất phát, tỉ lệ kiểu gen ở cây trưởng thành là 0,4AA : 0,6Aa → Do quần thể tự phối nên → Tỉ lệ hợp tử ở F1 là 0,55AA : 0,3Aa : 0,15aa. (0,6Aa tự phối sẽ sinh ra 3 kiểu gen là 0,15AA:0,3Aa:0,15aa).
- Vì hạt aa nảy mầm sau đó bị chết nên tỉ lệ kiểu gen ở cây trưởng thành F1 là \(\dfrac{0,55}{0,55+0,3}\) AA : \(\dfrac{0,3}{0,55+0,3}\) Aa = \(\dfrac{11}{17}\) AA : \(\dfrac{6}{17}\) Aa.
- Trong 3 cây F1, xác suất để cả 3 cây thuần chủng là \({{\left( \dfrac{11}{17} \right)}^{3}}=\dfrac{1331}{4913}\) = 27,1%. → Đáp án A.