Ở người, gen a nằm trên NST thường quy định bệnh phenylketo niệu. Trong một quần thể đang cân bằng về di truyền có 36% s?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ứng dụng tích phân trong bài toán diện tích hình phẳng (P1)

Ở người, gen a nằm trên NST thường quy định bệnh phenylketo niệu. Trong một quần thể đang cân bằng về di truyền có 36% s?

ID [119513]

Ở người, gen a nằm trên NST thường quy định bệnh phenylketo niệu. Trong một quần thể đang cân bằng về di truyền có 36% số người mang gen bệnh. Một cặp vợ chồng ở quần thể này có người vợ bị bệnh, chồng không bị bệnh. Xác suất để đứa con đầu lòng của họ bị bệnh?

A. \(\dfrac{1}{36}.\)
B. \(\dfrac{1}{6}.\)
C. \(\dfrac{4}{7}.\)
D. \(\dfrac{1}{4}.\)
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án B - Người mang gen bệnh gồm có Aa và aa. Vì vậy khi quần thể có 36% số người mang gen bệnh thì số người mang kiểu gen AA = 100% - 36% = 64%.
- Tần số A = \(\sqrt{0,64}\) = 0,8.
Tần số A = 0,8 → Tần số a = 1 – 0,8 = 0,2
Thành phần kiểu gen của quần thể là 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa
- Người chồng không bị bệnh có kiểu gen (Aa) chiếm tỉ lệ \(=\dfrac{0,32}{0,64+0,32}=\dfrac{1}{3}.\)
Người vợ bị bệnh có kiểu gen aa. Vậy xác suất để đứa con đầu lòng của họ bị bệnh là \(=\dfrac{1}{3}.\dfrac{1}{2}.1=\dfrac{1}{6}\)
→ Đáp án B.
Bình luận