Ở Việt Nam, sau khi dập tắt xong các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương (1896), thực dân Pháp đã
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở Việt Nam, sau khi dập tắt xong các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương (1896), thực dân Pháp đã

ID [756020]

Ở Việt Nam, sau khi dập tắt xong các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương (1896), thực dân Pháp đã

A. đàn áp cuộc khởi nghĩa nông dân vùng Yên Thế.
B. tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.
C. trừ khử những thế lực còn lại của phe chủ chiến.
D. thực hiện các chính sách “chia để trị” Việt Nam.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN