Our teacher insist that we more careful in our writings
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Our teacher insist that we more careful in our writings

ID [778087]

Our teacher insist that we _____ more careful in our writings

A. are
B. were
C. would be
D. be
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Dịch: thầy giáo của chúng tôi khăng khăng là chúng tôi nên cẩn thận hơn trong những bài viết của mình