Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về pin quang điện ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về pin quang điện ?

ID [0]

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về pin quang điện ?

A.pin quang điện biến đổi quang năng thành điện năng.
B.pin quang điện là nguồn điện, trong đó điện năng được biến đổi trực tiếp từ nhiệt năng.
C.pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài.
D.pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án
Bình luận