Phát biểu nào sau đây nói về đột biến số lượng NST là sai?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phát biểu nào sau đây nói về đột biến số lượng NST là sai?

ID [79727]

Phát biểu nào sau đây nói về đột biến số lượng NST là sai?

A. Trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, nếu một số cặp NST không phân li thì tạo thành thể tứ bội.
B. Đột biến dị đa bội chỉ được phát sinh ở các con lai khác loài.
C. Thể đa bội thường gặp ở thực vật và ít gặp ở động vật.
D. Ở một số loài, thể đa bội có thể thấy trong tự nhiên và có thể được tạo ra bằng thực nghiệm.
Thanh Ha Nguyen
https://fb.com/thanhhanguyen.huser.k63
Đáp án A Trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, nếu một số cặp NST không phân li thì tạo thành thể tứ bội là SAI, vì thực tế chỉ có thể tạo thành thể lệch bội.
→ Đáp án A.
Bình luận