Phương pháp chủ yếu tạo ra các giống vi khuẩn sản xuất được hooc môn của người là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phương pháp chủ yếu tạo ra các giống vi khuẩn sản xuất được hooc môn của người là

ID [304497]

Phương pháp chủ yếu tạo ra các giống vi khuẩn sản xuất được hooc môn của người là

A.lai hữu tính.
B.công nghệ gen.
C.gây đột biến.
D.công nghệ tế bào.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BĐáp án B.
Các nhà khoa học đã tạo ra các giống vi khuẩn sản xuất được hoocmon của người bằng cách tách gen sản xuất hoocmon của người sau đó cải biến rồi gắn vào thể truyền, thể truyền này sẽ mang gen có khả năng sản xuất hoocmon của người vào trong cơ thể vi khuẩn tạo ra giống vi khuẩn có thể sản xuất hoocmon của người. Đây là phương pháp ứng dụng công nghệ gen.
Bình luận