Polime nào sau đây là polime b|n tổng hợp?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Polime nào sau đây là polime b|n tổng hợp?

ID [667572]

Polime nào sau đây là polime bán tổng hợp?

A. Tơ olon.
B. Tơ tằm.
C. Tơ nilon-6.
D. Tơ visco.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D
Bình luận