Quá trình tạo giống mới không sử dụng loại nguyên liệu sau đây?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Quá trình tạo giống mới không sử dụng loại nguyên liệu sau đây?

ID [304465]

Quá trình tạo giống mới không sử dụng loại nguyên liệu sau đây?

A.Thường biến
B.Biến dị đột biến
C.ADN tái tổ hợp
D.Biến dị tổ hợp
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AĐáp án A.
Nguồn nguyên liệu làm cơ sở vật chất để tạo giống mới là các biến dị tổ hợp; đột biến, AND tái tổ hợp.
Thường biến không phải là biến dị di truyền, nên không phải là nguyên liệu của chọn giống.
Bình luận