Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, Liên Xô bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ trọng tâm là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, Liên Xô bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ trọng tâm là

ID [786356]

Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, Liên Xô bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ trọng tâm là

A. xây dựng nền nông nghiệp hiện đại.
B. công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
C. mở rộng giao lưu buôn bán với các nước bên ngoài.
D. đẩy mạnh xây dựng, phát triển quốc phòng hiện đại.
Lại Thị Lan
Đáp án B
Bình luận