She is eighteen, so by law her father cannot prevent her marriage.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

She is eighteen, so by law her father cannot prevent her marriage.


Choose the word or phrase that is CLOSET in meaning to the bolded part.

Null

ID []

She is eighteen, so by law her father cannot prevent her marriage.

A. forestall
B. fail
C. defeat
D. avoid
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án A Chọn đáp án: A. forestall
prevent (v) = forestall (v): ngăn chặn
Đáp án còn lại: B. fail (v):thất bại, không làm được
C. defeat (v): đánh thắng, đánh bại
D. avoid (v): tránh, tránh xa
Tạm dịch: Cô ấy 18 tuổi rồi, do vậy theo luật pháp thì người cha không thể ngăn cản cuộc hôn nhân của cô ấy.
Bình luận