Sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo 1 đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời điểm t = 0 , điểm O đi qua vị trí cân bằ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo 1 đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời điểm t = 0 , điểm O đi qua vị trí cân bằ?

ID 677725.

Sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo 1 đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời điểm t = 0 , điểm O đi qua vị trí cân bằng theo chiều (+). Ở thời điểm bằng 1/2 chu kì một điểm cách nguồn một khoảng bằng 1/4 bước sóng có li độ 5 cm. Biên độ của sóng là

A. 10 cm
B. \(5\sqrt{3}\)cm
C. \(5\sqrt{2}\)cm
D. 5 cm
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
toigiangduong2019 bài này làm sao v?
16/5/2019 lúc 14:56
reus98 e làm như thế này nha :
*Gọi pt sóng tại O là :u=A cos(wt+phi)
t=0 khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. ta có hệ
+0=cos phi
+v >0 => sin phi <0
tự hệ pt đó ta giải ra đc phi = -pi/2
thay vào pt sóng: u=A cos (wt - pi/2) cm
*độ lệch pha của sóng tại M cách nguồn 1 khoảng lamda/4 là:2.pi.lamda/(4 lamda)=pi/2
=> pt sóng tại M: u(M)= A cos [(2.pi/T).t-pi/2-pi/2] cm
thay t=T/2, ta có :u(M)=A cos (pi-pi/4)= A cos (3pi/4)=5 cm
16/5/2019 lúc 18:18 Cảm ơn
toigiangduong2019 nếu pt là u(M)=Acos(3pi/4)=5 thì suy ra A sẽ có biên độ là 5 căn 2 chứ??
16/5/2019 lúc 21:56
reus98 e thay vào nó cũng ra thôi mà :
Tại thời điểm ban đầu ở O: uO = Acos(ωt − π/2)
=> uM = Acos(ωt − π/2 − x/v) = Acos2π(t/T − 1/4 − x/λ)
Thay t =T/2 , x = λ/4 ⇒ uM = Acos0
Theo đề uM = 5cm ⇒ Acos0 = 5cm
⇒ A = 5cm
16/5/2019 lúc 22:16 Cảm ơn