That is a well- behaved boy whose behavior has nothing to complain about.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

That is a well- behaved boy whose behavior has nothing to complain about.

ID []

That is a well- behaved boy whose behavior has nothing to complain about.

A.behaving cleverly
B.behaving nicely
C.behaving improperly
D.good behavior
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CChọn đáp án: C. behaving improperly
Well-behaved (adj): cư xử đúng mực >< behave improperly (adj): cư xử không đúng mực
Đáp án còn lại: A. behaving cleverly: cư xử khéo léo
B. behaving nicely: cư xử tế nhị
D. good behavior: hành vi tốt
Tạm dịch: Đó là cậu bé cư xử đúng mực, người mà hành vi không có gì phải phàn nàn cả.
Bình luận