That is a well- behaved boy whose behavior has nothing to complain about.
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Vật lý: Chữa đề số 10 - Sách 35 đề.

That is a well- behaved boy whose behavior has nothing to complain about.


Choose the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the bolded part.

Null

ID []

That is a well- behaved boy whose behavior has nothing to complain about.

A. behaving cleverly
B. behaving nicely
C. behaving improperly
D. good behavior
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án C Chọn đáp án: C. behaving improperly
Well-behaved (adj): cư xử đúng mực >< behave improperly (adj): cư xử không đúng mực
Đáp án còn lại: A. behaving cleverly: cư xử khéo léo
B. behaving nicely: cư xử tế nhị
D. good behavior: hành vi tốt
Tạm dịch: Đó là cậu bé cư xử đúng mực, người mà hành vi không có gì phải phàn nàn cả.
Bình luận