The cheese looks as if rats it
Moon.vn - Học để khẳng định mình

The cheese looks as if rats it

ID [778075]

The cheese looks as if rats ______ it

A. nibbled
B. had nibbled
C. nibbling
D. were being nibbled
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Dịch: miếng pho mát trông như thể chuột đã gặm nó
thidaihoc23phay5diem key A chứ ạ hình như nhầm
Trả lời Hôm qua lúc 22:42