The custom of sending a greeting in a card had become a deep-seated tradition.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

The custom of sending a greeting in a card had become a deep-seated tradition.


Choose the word or phrase that is CLOSET in meaning to the bolded part.

Null

ID []

The custom of sending a greeting in a card had become a deep-seated tradition.

A. deep –set
B. deep – rooted
C. deep – sea
D. deep –water
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án B Chọn đáp án: B. deep – rooted
deep – rooted (adj) = deep – seated (adj): lâu đời, thâm căn cố đế
Đáp án còn lại: A. deep –set (adj): sâu hoắm
C. deep – sea (adj): ngoài khơi
D. deep –water (adj): ở sâu dưới nước
Tạm dịch: Phong tục gửi thiệp chào mừng đã trở thành truyền thống lâu đời.
Bình luận