Thế hệ xuất phát của một quần thể có 100% cá thể đực mang kiểu gen AA; 60% số cá thể cái mang kiểu gen Aa, 40% cá thể cá?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thế hệ xuất phát của một quần thể có 100% cá thể đực mang kiểu gen AA; 60% số cá thể cái mang kiểu gen Aa, 40% cá thể cá?

ID [662352]

Thế hệ xuất phát của một quần thể có 100% cá thể đực mang kiểu gen AA; 60% số cá thể cái mang kiểu gen Aa, 40% cá thể cái mang kiểu gen aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Khi quần thể đạt cân bằng di truyền, tần số alen A = 0,65.
II. F1 có tỉ lệ kiểu gen AA = 0,3.
III. Ở F2, tỉ lệ kiểu gen aa = 0,1225.
IV. Ở F3, tỉ lệ kiểu gen aa = 0,1225.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án D
Bình luận
yenmax tại sao í 2 lại đúng vậy ?
22 Tháng 6 lúc 21:26
yenmax à ....
22 Tháng 6 lúc 21:27 (1) Cảm ơn
thuytrangctld123 câu này giải sao vậy ạ?
13 Tháng 6 lúc 19:42
lytuyenhang ở giới cái A=0,3 a=0,7
ở giới đực A=1
SAU khi giao phối F1:AA=0,3, Aa=0,7 suy ra A=0,65
BẢO TOÀN ALEN SẼ BẰNG LÚC CÂN BẰNG
F2:giao phối ngẫu nhiên aa=0,35*0,35=0,1225 suy ra AA , Aa tương tự
kiểm tra cân bằng thì tíanh tổng a, A=1 LÀ ĐÚNG
13 Tháng 6 lúc 20:0 Cảm ơn