Thế hệ xuất phát của một quần thể có 100% cá thể đực mang kiểu gen AA; 60% số cá thể cái mang kiểu gen Aa, 40% cá thể cá?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thế hệ xuất phát của một quần thể có 100% cá thể đực mang kiểu gen AA; 60% số cá thể cái mang kiểu gen Aa, 40% cá thể cá?

ID [0]

Thế hệ xuất phát của một quần thể có 100% cá thể đực mang kiểu gen AA; 60% số cá thể cái mang kiểu gen Aa, 40% cá thể cái mang kiểu gen aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Khi quần thể đạt cân bằng di truyền, tần số alen A = 0,65.
II. F1 có tỉ lệ kiểu gen AA = 0,3.
III. Ở F2, tỉ lệ kiểu gen aa = 0,1225.
IV. Ở F3, tỉ lệ kiểu gen aa = 0,1225.

A.1
B.2
C.3
D.4
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận
nhattam18102004 - câu này ý nào sai v ạ ???

Trả lời

nhatlinh2k2 - cho em hỏi câu a làm thế nào

Trả lời

thuytrangctld123 - câu này giải sao vậy ạ?

Trả lời

lytuyenhang ở giới cái A=0,3 a=0,7
ở giới đực A=1
SAU khi giao phối F1:AA=0,3, Aa=0,7 suy ra A=0,65
BẢO TOÀN ALEN SẼ BẰNG LÚC CÂN BẰNG
F2:giao phối ngẫu nhiên aa=0,35*0,35=0,1225 suy ra AA , Aa tương tự
kiểm tra cân bằng thì tíanh tổng a, A=1 LÀ ĐÚNG
yenmax - tại sao í 2 lại đúng vậy ?

Trả lời

yenmax à ....