The survey will cover various ways of the different attitudes toward love and marriage of today’s youth.
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Hóa vô cơ 10: Hệ xác định chất trong bài tập HNO3 cơ bản

The survey will cover various ways of the different attitudes toward love and marriage of today’s youth.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

The survey will cover various ways of ________ the different attitudes toward love and marriage of today’s youth.

A. determination
B. determine
C. determined
D. determining
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án D Giới từ + N/Ving nên loại B, C. Dựa vào nghĩa chọn D
Chọn đáp án: D. determining (Ving)
Đáp án còn lại: A. determination (n): sự xác định, sự quyết tâm
B. determine (v): xác định, quyết tâm
C. determined (adj): quả quyết, kiên quyết
Tạm dịch: Cuộc điều tra sẽ được tiến hành bằng nhiều cách khác nhau để xác định thái độ của giới trẻ ngày nay với hôn nhân và tình yêu.
Bình luận