The survey will cover various ways of the different attitudes toward love and marriage of today’s youth.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

The survey will cover various ways of the different attitudes toward love and marriage of today’s youth.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID [777936]

The survey will cover various ways of ________ the different attitudes toward love and marriage of today’s youth.

A. determination
B. determine
C. determined
D. determining
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Giải thích: A. determination (n): sự xác định, sự quyết tâm
B. determine (v): xác định, quyết tâm
C. determined (a): quả quyết, kiên quyết
D. determining (V-ing)
Đáp án D
Tạm dịch: Cuộc điều tra sẽ được tiến hành bằng nhiều cách khác nhau để xác định thái độ của giới trẻ ngày nay với hôn nhân và tình yêu.