Thêm từ từ đến hết 100 mL dung dịch gồm Na2CO3 1,2M và NaHCO3 0,6M vào 200 mL dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Ch?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Thêm từ từ đến hết 100 mL dung dịch gồm Na2CO3 1,2M và NaHCO3 0,6M vào 200 mL dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Ch?

ID 597432.

Thêm từ từ đến hết 100 mL dung dịch gồm Na2CO3 1,2M và NaHCO3 0,6M vào 200 mL dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cho nước vôi trong dư vào X, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 10.
B. 8.
C. 12.
D. 6.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
tranduchoanghuy ( Gauss Trần )

28/3/2018 lúc 13:36 Link fb: https://www.facebook.com/huy.ce.hltf

Giải: nCO32– = 0,12 mol; nHCO3 = 0,06 mol; nH+ = 0,2 mol.

nCO32– : nHCO3 = 2 : 1 ||⇒ đặt nCO32–ứpứ = 2nHCO3pứ = 2x mol.

● 2H+ + CO32– → CO2 + H2O || H+ + HCO3 → CO2 + H2O.

⇒ nH+ = 2 × 2x + x = 0,2 mol ⇒ x = 0,04 mol. Bảo toàn nguyên tố Cacbon:

n = ∑nC/X = 0,12 + 0,06 – 2xx = 0,06 mol ||► m = 6(g) ⇒ chọn D.

hoduccuong giải thích giùm e dòng cuối với . 18/4/2018
18/4/2018 lúc 20:41
Hobakhuyen Bảo toàn c đó man
4/5/2018 lúc 12:0 Cảm ơn
phuoc26112001 mình k hiểu đoạn bảo toàn C lắm
12/1/2019 lúc 22:20
nqtuan94 nC/dd đầu - nCO2 = nCO32-
12/1/2019 lúc 22:23 Cảm ơn