Theo quan niệm của thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại, phát biểu nào sau đây sai?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Theo quan niệm của thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại, phát biểu nào sau đây sai?

ID [304044]

Theo quan niệm của thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại, phát biểu nào sau đây sai?

A.Giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể thông qua việc làm thay đổi tần số các alen có trong quần thể.
B.Chọn lọc tự nhiên có thể đào thải hoàn toàn một alen trội gây hại ra khỏi quần thể.
C.Đột biến gen có thể tạo ra alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.
D.Đột biến cung cấp nguồn biến dị sơ cấp, quá trình giao phối tạo nên nguồn biến dị thứ cấp vô cùng phong phú cho quá trình tiến hóa.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AĐáp án A.
A Sai. Vì giao phối không ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi thành phần KG mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể.
Bình luận