Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945), tương lai của Trung Quốc như thế nào?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945), tương lai của Trung Quốc như thế nào?

ID [756035]

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945), tương lai của Trung Quốc như thế nào?

A. Thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô.
B. Thuộc phạm vi ảnh hưởng của nước Mĩ.
C. Trở thành quốc gia thống nhất, dân chủ.
D. Trở thành quốc gia thống nhất, trung lập.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN