Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình tiến hóa nhỏ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình tiến hóa nhỏ?

ID [304045]

Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình tiến hóa nhỏ?

A. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian lịch sử lâu dài.
B. Tiến hóa nhỏ làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể.
C. Tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô loài và diễn biến không ngừng.
D. Tiến hóa nhỏ giúp hình thành các đơn vị phân loại trên loài.
Lại Thị Lan
Đáp án B Đáp án B.
Các đặc điểm còn lại ở đáp án A, C, D là của tiến hóa lớn.
Bình luận