This machine is easy to install and cheap to operate.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

This machine is easy to install and cheap to operate.

ID [756016]

This machine is_ easy to install and cheap to operate.

A. compare
B. comparative
C. comparison
D. comparatively
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Đáp án: D
Dịch: Máy này tương đối dễ cài đặt và vận hành