Thủy phân hoàn toàn a mol este E (mạch hở) bằng dung dịch NaOH (dùng dư 50% so với lượng cần thiết). Cô cạn dung dịch sa?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Chương trình hỗ trợ học sách TỔNG ÔN NGỮ PHÁP

Thủy phân hoàn toàn a mol este E (mạch hở) bằng dung dịch NaOH (dùng dư 50% so với lượng cần thiết). Cô cạn dung dịch sa?

ID [650467]

Thủy phân hoàn toàn a mol este E (mạch hở) bằng dung dịch NaOH (dùng dư 50% so với lượng cần thiết). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 3,68 gam hai ancol X, Y (MX < MY) và chất rắn khan G (chứa muối của axit cacboxylic Z có mạch cacbon không phân nhánh). Nung nóng toàn bộ G trong bình kín chứa khí O2 dư tới phản ứng hoàn toàn, thu được 6,36 gam Na2CO3, 4,4 gam CO2 và 1,08 gam H2O. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Chỉ có 1 công thức cấu tạo thỏa mãn E.
B. Z có đồng phân hình học.
C. X và Y là đồng đẳng kết tiếp.
D. Z cộng HBr tạo một sản phẩm duy nhất.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận