Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thích
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thích

ID [0]

Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thích

A.hiện tượng quang điện.
B.hiện tượng quang – phát quang.
C.hiện tượng giao thoa ánh sáng.
D.nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C10a.png
Bình luận